Tuesday, November 28, 2023

Il-BOV Jħabbar Qligħ Qabel it-Taxxa ta’ €163.5 miljun Għall-Ewwel Disa’ Xhur tal-2023

Aqra wkoll

Il-Grupp tal-Bank of Valletta rreġistra prestazzjoni finanzjarja robusta għall-perjodu bejn Jannar u Settembru 2023 bi dħul qawwi mill-imgħax u ġenerazzjoni ta’ kapital, flimkien mal-kwalità tal-assi reżiljenti. Il-profitt qabel it-taxxa għad-disa’ xhur kien ta’ €163.5 miljun meta mqabbel ma’ telf qabel it-taxxa ta’ €48.7 miljun, kif iddikjarat mill-ġdid, fil-perjodu komparattiv. Il-prestazzjoni favorevoli għall-ewwel tliet kwarti tal-2023 kienet attribwibbli prinċipalment għat-titjib fid-dħul operattiv tal-Grupp li jammonta għal €315.9 miljun, tkabbir ta’ €113.7 miljun jew 56% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2022 (9M 2022: €202.3 miljun).

Dħul Nett mill-Imgħax kompla jkun il-katalist dominanti b’€253.8 miljun (9M 2022: €137.3 miljun), żieda ta’ €116.5 miljun jew 85% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta’ qabel. Dan kien possibbli primarjament minn tkabbir qawwi fin-negozju tas-self personali u kummerċjali tal-Bank bil-portafoll tas-self jaqbeż is-€6 biljun (Diċembru 2022: €5.6 biljun).

Barra minn hekk, dħul imtejjeb mill-portafoll tat-teżor tal-Bank kif ukoll l-impatt pożittiv ta’ rati ogħla ta’ imgħax fuq l-ewro kkontribwew bl-istess mod għar-redditu b’saħħtu. Miżati u Kummissjonijiet Netti, Skambju u dħul ieħor ammontaw għal €62.1 miljun, tnaqqis ta’ €2.8 miljun jew 4% (9M 2022: €65.0 miljun).

Il-kummissjonijiet netti naqsu b’€0.8 miljun, jew 2% meta kkomparat mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, l-aktar kaġun tat-tneħħija ta’ tariffi relatati mad-depożiti lill-klijenti korporattivi u tnaqqis persistenti fil-kummissjonijiet relatati mal-investiment bħala riżultat tal-volatilità kontinwa fis-swieq kapitali mmexxija mit-tensjonijiet ġeopolitiċi li min-naħa tagħhom qed inaqqsu s-sentiment tal-investituri.

L-ispejjeż operattivi fl-ewwel tliet kwarti tas-sena ammontaw għal €139.0 miljun (9M 2022: €132.3 miljun), żieda ta’ €6.7 miljun jew 5% meta mqabbla mal-istess perjodu tal-2022. Telf ta’ Kreditu Nett Mistenni (‘ECL’) sa Settembru tal-2023 ammonta fi ħlas nett ta’ €13.1 miljun (9M 2022: €10.1 miljun ħlas nett).

Fit-30 ta’ Settembru 2023, il-kopertura tal-ECL għal assi indeboliti mill-kreditu kienet ta’ 53.6% (Diċembru 2022: 53.8%) filwaqt li l-proporzjon ta’ nuqqas ta’ prestazzjoni mal-portafoll totali ta’ kreditu kien ta’ 4.0% (Diċembru 2022: 3.5%). Kien hemm allokazzjoni addizzjonali ta’ €6.7 miljun fl-ewwel disa’ xhur tal-2023 (9M 2022: €6.6 miljun) għall-eżekuzzjoni ta’ azzjonijiet strateġiċi.

Is-sehem tal-profitt mill-assoċjati tal-assigurazzjoni għall-ewwel tliet kwarti tal-2023 ammonta għal €6.4 miljun, allinjat mal-istandard IFRS 17 adottat reċentement u implimentat mill-istess kumpaniji assoċjati (9M 2022: €1.5 miljun iddikjarat mill-ġdid).

Pożizzjoni Finanzjarja tal-Grupp BOV

L-assi Totali tal-Grupp naqsu b’€118.8 miljun u kienu jammontaw għal €14.4 biljun fi tmiem it-tielet kwart tal-2023, tnaqqis ta’ 1% meta mqabbel mas-sena li ntemmet fl-2022 (Diċembru 2022 iddikjarat mill-ġdid: €14.5 biljun).

Il-proporzjon ta’ likwidità tal-Grupp fl-ewwel disa’ xhur tal-2023, kien ta’ 458.5%, żieda minn 426.3% f’Diċembru tal-2022. Ġestjoni effettiva tal-likwidità żejda ġiet miżmuma fl-ewwel disa’ xhur tas-sena bi flus kontanti u assi għal żmien qasir jonqsu b’35% jew €1.2 biljun. L-espansjoni netta fil-portafoll tas-self kienet ta’ €401.5 miljun jew 7%.

Il-portafoll tat-teżor żdied b’€556.8 miljun (12%), bil-maġġoranza l-kbira mkejla bl-ispejjeż amortizzati jirrifletti l-mudell ta’ negozju tal-Bank li jżomm it-titoli sal-maturità bil-ħsieb li jinġabar dħul mill-imgħax tul il-perjodu tal-investiment. Id-depożiti tal-klijenti naqsu b’madwar 1% fl-aħħar tliet xhur u 4% minn Diċembru 2022, skont l-aspettattivi tal-Bank.

Iż-żieda fis-self esperjenzata kemm fil-portafolli ta’ self korporattiv kif ukoll għall-konsumatur wasslet għal żieda favorevoli fil-proporzjon ta’ self nett għal depożiti tal-Grupp minn 46.0% f’Diċembru 2022 għal 49.5% fl-aħħar ta’ Settembru 2023.

L-Ekwità totali tal-Grupp żdiedet għal €1.2 biljun, żieda ta’ €108.5 miljun fuq Diċembru 2022 kif iddikjarat mill-ġdid. Il-proporzjon tal-kapital tal-Grupp baqa’ b’saħħtu u ogħla mir-rekwiżiti regolatorji, bis-CET 1 u l-proporzjonijiet tal-kapital totali f’Settembru 2023 ta’ 22.7% (Diċembru 2022: 21.8%) u 26.1% (Diċembru 2022: 25.4%), rispettivament.

Il-proporzjon tal-kapital tal-2023 jinkludu profitti tal-ewwel disa’ xhur tal-2023 u dividend interim propost għal skopijiet komparattivi. Il-valur nett tal-assi tal-Grupp sat-30 ta’ Settembru 2023 kien jammonta għal €1.2 biljun li jirriżulta f’€2.1 valur tal-assi nett għal kull sehem (Diċembru 2022: €1.1 biljun iddikjarat mill-ġdid li jirriżulta f’€1.9 valur tal-assi nett għal kull sehem).

Kundizzjonijiet partikolari fl-ekonomija Maltija jappoġġjaw il-kapaċita li min jissellef iħallas lura s-self filwaqt li jżommu l-kwalità tal-assi tal-BOV – Dr Gordon Cordina, Chairman

Iċ-Chairman tal-BOV Dr Gordon Cordina esprima s-sodisfazzjon tiegħu dwar il-prestazzjoni tal-Grupp BOV għall-ewwel disa’ xhur tas-sena. “Din il-prestazzjoni sostnuta tista’ titqies fid-dawl tal-iżviluppi fl-isfera ekonomika kemm internazzjonali kif ukoll dik lokali.

L-ambjent ekonomiku internazzjonali attwali huwa kkaratterizzat minn tkabbir mrażżan, relatat mal-ambjent inflazzjonarju għoli u l-issikkar tal-politika monetarja implimentati matul l-aħħar xhur.

Iż-żidiet fir-rati tal-imgħax imwettqa mill-BĊE minn Lulju tal-2022 wasslu r-rati għal livelli storikament għoljin. Hemm kunsens wiesa’ li r-rati huma qrib, jekk mhux diġà laħqu, il-massimu tagħhom. Madankollu, ir-rati tal-BĊE x’aktarx li jibqgħu għoljin għal xi żmien.

L-ekonomija Maltija s’issa kienet l-aktar protetta mix-xokk tar-rati tal-imgħax, peress li l-pass-through ġie l-aktar immexxi lejn is-suq tal-bonds permezz ta’ rendimenti ogħla, u f’dawk il-każijiet fejn ir-rati tal-imgħax huma direttament marbuta mar-rati barranin.

Il-bażi kbira tad-depożiti tal-BOV tippermettilu li jibbenefika mir-redditu attraenti tal-BĊE fuq il-faċilità tad-depożitu u jikseb rendimenti ogħla mill-portafoll tal-bonds tiegħu, u b’hekk jappoġġja d-dħul nett mill-imgħax tal-Bank. L-istruttura tal-karta tal-bilanċ tal-BOV tippermetti lill-Bank ikompli joffri ipoteki u l-biċċa l-kbira tas-self tan-negozju b’rati attraenti, filwaqt li jikseb qligħ ogħla minn self marbut ma’ rati barranin.

Il-BOV jemmen li d-deċiżjoni li jiġi limitat il-pass-through tar-rati tal-imgħax għall-ekonomija domestika tibqa’ adegwata, kif muri mill-profitabbiltà u d-dinamika tal-karta tal-bilanċ tal-Bank.”

L-istrateġija tal-BOV u l-impenn lejn l-eċċellenza operattiva, is-sodisfazzjon tal-klijenti, u l-impenn responsabbli se jmexxuna lejn tkabbir sostnut u ta’ suċċess – Kenneth Farrugia, CEO

Waqt li tkellem dwar ir-riżultati pożittivi miksuba mill-Grupp BOV sal-aħħar ta’ Settembru tal-2023, Kenneth Farrugia, Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta, stqarr, “Il-prestazzjoni li qed inħabbru llum hija riżultat ta’ numru ta’ fatturi.

Rajna titjib fid-dħul operattiv tal-Grupp, dħul b’saħħtu mill-imgħax u ġenerazzjoni tal-kapital, tkabbir fis-self lill-klijenti u portafolli ta’ investiment, flimkien ma’ kwalità ta’ assi reżiljenti. L-ipprezzar mill-ġdid ‘il fuq tar-rati tal-imgħax, ktieb tal-investiment akbar flimkien ma’ redditu pożittiv fuq assi likwidi investiti għal żmien qasir ikomplu jibbenefikaw b’mod sostanzjali d-dħul mill-imgħax.

Filwaqt li rreġistrajna livell marġinalment aktar baxx fid-depożiti tal-klijenti, il-pożizzjoni ta’ likwidità b’saħħitha tagħna qed tippermetti lill-Bank ikompli jappoġġa t-tkabbir fil-ktieb tas-self u jtejjeb ir-redditu permezz ta’ investiment f’titoli tat-teżor.

Sa Settembru tal-2023, il-Bank għen kemm lill-klijenti tan-negozju kif ukoll lill-klijenti personali bir-rekwiżiti ta’ finanzjament tagħhom, li wassal għall-espansjoni netta fil-portafoll tas-self tagħna għal livell rekord ta’ €6 biljun kondiviżi b’mod ugwali bejn is-self korporattiv u personali.

L-enfasi tal-Bank fuq l-esperjenza tas-servizz tal-konsumatur tibqa’ soda. Qegħdin naħdmu kontinwament biex intejbu l-mod kif inwasslu s-servizz tagħna, b’enfasi qawwija fuq il-personalizzazzjoni, ir-rispons, u l-konvenjenza.

Qed nagħmlu wkoll titjib sinifikanti fl-esperjenza offruta fil-fergħat tagħna, li tibqa’ l-aktar b’saħħitha f’Malta u Għawdex, intejbu s-servizz u noffru esperjenza bankarja bla xkiel. Bl-istess mod komplejna ninvestu fit-taħriġ tar-riżorsi umani tagħna li jibqgħu fil-qalba tal-valur li joffri l-Bank.

L-istrateġija u l-impenn tal-Bank biex tinkiseb eċċellenza operattiva, tilħaq u taqbeż l-aspettattivi tal-klijenti, u operat responsabbli se jmexxuna lejn tkabbir sostnut u ta’ suċċess ‘il quddiem. Dawn ir-riżultati huma b’mod ġenerali attribwiti għall-impenn tal-impjegati tagħna.”

Aġġornament tal-Istrateġija 2023

Matul l-aħħar tliet xhur, il-Bank ħadem b’mod diliġenti biex ikompli jsaħħaħ is-servizzi bankarji tiegħu u jżid l-effiċjenza operattiva. L-istrateġija tibqa’ iffukata fuq il-proċess tan-negozju, mossa kritika mfassla biex ittejjeb l-effiċjenza operattiva, ittejjeb is-servizzi tal-klijenti, tnaqqas l-ispejjeż, u ssaħħaħ il-prestazzjoni finanzjarja tal-Bank.

L-impjegati huma s-sinsla tal-organizzazzjoni, u l-benesseri tagħhom huwa importanti ħafna għas-suċċess tal-Bank. Il-Bank diġà ħa diversi inizjattivi biex isaħħaħ is-sodisfazzjon u l-produttività tal-impjegati, inklużi taħriġ, programmi ta’ benesseri, arranġamenti ta’ xogħol flessibbli, pakketti ta’ kumpens kompetittiv u ambjent tax-xogħol aktar inklussiv u divers u qed jippjana li jsostni dan permezz ta’ programm ta’ inizjattivi ta’ titjib fil-ħiliet.

Il-Bank ikompli wkoll jagħmel investiment sinifikanti biex jiżgura konformità sħiħa mal-obbligi regolatorji tiegħu. Il-kapaċità tal-Bank li jiżgura s-servizzi bankarji korrispondenti ta’ Citi, wieħed mill-banek u fornituri ta’ servizzi finanzjarji ewlenin fid-dinja, b’relazzjonijiet bankarji f’160 pajjiż u ġurisdizzjoni, hija xhieda tal-konformità qawwija u l-istandards kontra l-kriminalità finanzjarja li l-Bank qed ikompli jinvesti fiha. Il-Bank ħadem mill-qrib mal-korpi regolatorji nazzjonali u stabbilixxa sistemi u proċessi robusti biex jissodisfa r-rekwiżiti ta’ konformità tiegħu.

Aġġornament dwar l-isforzi Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG)

Il-Bank qed ikompli jżid l-isforzi tiegħu biex iwettaq operazzjonijiet bankarji sostenibbli u diliġenti. Dan huwa konformi mal-ħtieġa dejjem tikber minn klijenti u investituri bl-istess mod li jfittxu finanzjament sostenibbli. Fil-bidu tat-tielet kwart tal-2023, il-Bank nieda kwestjonarji dwar il-Klima u l-Ambjent (C&E) immirat lejn klijenti korporattivi, biex il-Bank ikun jista’ jallinja l-offerti tal-prodotti tiegħu biex jissodisfa aħjar il-ħtiġijiet li qed jevolvu tal-klijenti biex jaġġustaw lejn mudell ta’ negozju aktar sostenibbli.

Matul it-tielet kwart tal-2023, permezz ta’ Grupp ta’ Ħidma dwar il-Politika ta’ Remunerazzjoni, il-BOV intensifika l-proċess li jintegra b’mod attiv il-miri tal-Kontribuzzjonijiet u l-Ispejjeż fil-komponent varjabbli tar-rimunerazzjoni għall-impjegati fit-tmexxija tiegħu. Barra minn hekk, il-Bank jistinka kontinwament biex jindirizza kwistjonijiet ta’ riskju soċjali billi jipprovdi appoġġ lil membri vulnerabbli tas-soċjetà.

Il-Bank jibqa’ impenjat lejn l-għanijiet Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza tiegħu, jintegra konxjament il-kunsiderazzjonijiet ESG fid-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħu u qed jaħdem biex joħloq mudell bankarju aktar sostenibbli, inklużiv u responsabbli.

Ekonomija

ĦALLI RISPOSTA

Jekk jogħġbok ikteb il-kumment tiegħek!
Jekk jogħġbok iktebismek hawn

Sport