Tuesday, November 28, 2023

UGWALJANZA MILL-QALB

Aqra wkoll

Matul ix-xhur tas-sajf, in-nies madwar id-dinja jingħaqdu biex jiċċelebraw Pride fil-pajjiżi, il-bliet u l-irħula rispettivi tagħhom. Pride joffrilna opportunità biex nirriflettu dwar l-istatus tal-ugwaljanza tal-persuni LGBTIQ fl-ambjenti rispettivi tagħna u kif nistgħu nagħmlu s-sitwazzjoni aħjar. L-avvenimenti Pride jippromwovu l-bidla fis-soċjetà u l-fehim tal-kwistjonijiet LGBTIQ permezz tal-viżibbiltà u s-sensibilizzazzjoni.

Il-Ħadd immarka t-tmiem tal-EuroPride, il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet Pride fl-Ewropa, li din is-sena saret fil-Belt Valletta. Bħala l-Kummissarju tal-UE għall-Ugwaljanza, ħadtha bħala r-responsabbiltà tiegħi li nattendi ċ-ċelebrazzjonijiet kollha tal-EuroPride u World Pride li jseħħu matul il-mandat tiegħi – inkluż online matul il-pandemija – biex nafferma mill-ġdid li d-drittijiet LGBTIQ huma drittijiet tal-bniedem u biex nappoġġa l-persuni LGBTIQ madwar id-dinja. Ir-raġuni għal dan hija li d-diskriminazzjoni u l-mibegħda kontra l-persuni LGBTIQ għadhom reali wisq, u Pride għadha waħda mill-għodod biex jiġu sfidati l-isterjotipi u l-ideat żbaljati.

Matul dan il-mandat tal-Kummissjoni, adottajna l-ewwel strateġija dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ li qatt saret biex nagħmlu progress bħala soċjetajiet Ewropej biex inaqqsu b’mod sinifikanti l-istigma u d-diskriminazzjoni li jiffaċċjaw il-persuni LGBTIQ. Fl-aħħar stħarriġ tal-Ewrobarometru, kważi 70 % taċ-ċittadini tal-UE jemmnu li l-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali jeħtieġ li jkollhom l-istess drittijiet bħal ħaddieħor. Dan jagħtina tama, iżda jenfasizza wkoll l-isfidi rikorrenti fost il-perċentwal sinifikanti li jibqgħu mhux konvinti li d-drittijiet ugwali fuq il-karta u fil-prattika jeħtieġ li jkunu l-fini kollettiva tagħna.

F’dawn l-aħħar snin, id-diskors ta’ mibegħda u r-reati ta’ mibegħda mmirati lejn persuni LGBTIQ, u l-organizzazzjonijiet li jappoġġawhom, żdiedu globalment. L-Ewropa mhijiex eċċezzjoni, bl-aħħar Stħarriġ III tal-LGBTIQ isib li 40 % tar-rispondenti esperjenzaw fastidju fis-sena ta’ qabel il-parteċipazzjoni tagħhom fl-istħarriġ.

Peress li l-vjolenza, id-diskriminazzjoni u d-diskors ta’ mibegħda kontra l-LGBTIQ huma problema Ewropea, il-missjoni tiegħi hija li nasal għal soluzzjoni Ewropea. It-trasformazzjoni soċjali kważi qatt ma sseħħ waħedha u minflok teħtieġ sforz ikkoordinat. Jenħtieġ li nibdew dan, nippromwovuha u nsostnu l-isforzi tagħna permezz ta’ azzjoni.

Għalhekk, l-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ ġiet interpretata biex tindirizza t-tħassib Ewropew dwar l-ugwaljanza abbażi tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess. Din tiggwidana biex nieħdu azzjoni biex insaħħu l-protezzjonijiet legali u l-infurzar tar-regoli tal-UE kontra d-diskriminazzjoni, niżguraw li ċ-ċittadini LGBTIQ ikunu protetti mid-diskors ta’ mibegħda u vjolenza, inkluż online, u biex nagħtu s-setgħa lis-soċjetà ċivili biex tmexxi l-bidla li rridu naraw mill-bidu nett. Fuq kollox, it-tmexxija Ewropea tgħin biex tagħti s-setgħa lill-inizjattivi nazzjonali u muniċipali għall-ugwaljanza.

Matul dawn l-aħħar tliet snin, ipproponejna standards vinkolanti komuni għall-korpi tal-ugwaljanza biex insaħħu s-setgħat u l-indipendenza tagħhom, li se jippermettilhom li jkunu mgħammra b’mod aktar adegwat biex jaġixxu kontra d-diskriminazzjoni. Ipproponejna l-armonizzazzjoni tar-regoli nazzjonali relatati mal-istat ta’ ġenitur biex jiġi żgurat li d-drittijiet fundamentali tat-tfal kollha jiġu rispettati u protetti f’sitwazzjonijiet transfruntiera madwar l-UE. Filwaqt li dawn ir-regoli mhumiex speċifiċi għal-LGBTIQ, żgur li jkollhom impatt pożittiv fuq it-tfal ta’ koppji tal-istess sess peress li jesperjenzaw għadd sproporzjonat ta’ kwistjonijiet f’sitwazzjonijiet transfruntiera.

Barra minn hekk, ipproponejna li nżidu d-diskors ta’ mibegħda u r-reati ta’ mibegħda, inkluż kontra persuni LGBTIQ, mal-lista ta’ reati tal-UE. Barra minn hekk, iffinanzjajna wkoll aktar minn 100 proġett implimentati mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex nippromwovu l-ugwaljanza tal-LGBTIQ.

Ħaġa waħda hija ċerta: il-ġlieda kontra l-inugwaljanza fl-Unjoni Ewropea hija responsabbiltà kondiviża, din teħtieġ sforzi konġunti u azzjoni f’kull livell. L-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE, l-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali, il-korpi tal-ugwaljanza, is-soċjetà ċivili u n-negozji jridu jsaħħu l-impenn tagħhom biex jiksbu l-objettivi tal-istrateġija.

Napprezza li matul dan il-mandat, bosta minn dawn is-sħab intensifikaw il-ħidma tagħhom għad-diversità b’mod ġenerali, u għall-ugwaljanza tal-LGBTIQ. Dan jinkludi l-adozzjoni mill-Istati Membri ta’ strateġiji u pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-LGBTIQ, b’diversi riżultati tanġibbli. Issa nistednihom japprovaw id-Direttiva proposta dwar it-Trattament Ugwali biex jipprekludu d-diskriminazzjoni fil-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni, u l-aċċess għall-prodotti u s-servizzi.

Ekonomija

Sport