Saturday, November 27, 2021

Tmien snin ħabs fuq “ossessjoni li rrendiet mara skjava għal eżiġenzi sesswali”

Aqra wkoll

David Xuereb ta’ 48 sena ntbagħat tmien snin ħabs wara li nstab ħati li stupra mara diversi drabi wara li din riedet ittemm ir-relazzjoni miegħu. 

Il-każ kellu l-bidu tiegħu f’Settembru tal-2017 meta oħt il-vittma kienet irċeviet ritratti ta’ oħtha f’attività sesswali ma’ Xuereb. 

Jirriżulta li l-vittma kienet iltaqgħet miegħu f’Awwissu tal-2016 u fil-bidu, ir-relazzjonijiet intimi ta’ bejniethom kienu bil-kunsens tagħha.

Wara li riedet taqta’ kull kuntatt minn miegħu, huwa beda jheddidha li jekk ma jkollhiex x’taqsam miegħu, kien se jikxifha mas-sieħeb tagħha dwar ir-relazzjoni ta’ bejniethom.

Fil-Qorti ħareġ li l-attivitajiet sesswali kienu jseħħu fl-uffiċċju ta’ Xuereb fil-Belt Valletta matul il-ġurnata u skont ix-xhieda tal-vittma kien hemm okkażjoni oħra fejn dan seħħ fid-dar tiegħu. Hija qalet ukoll li ntebħet li l-attività sesswali ma’ Xuereb kienu jiġu ffilmjati meta rat ir-ritratti li ntbagħtu lil oħtha. 

Tgħid li meta kienet tmur fl-uffiċċju tiegħu kienet issib mejda imdawra mhux bħas-soltu b’liżar fuqha. “Ħassejtni qisni annimal, dieħel għall-qatla,” qalet il-mara fil-Qorti. “Jiena nibki u hu anqas biss kien jimpurtah minn xiex għaddejja. Kien jibqa’ għaddej għalkollox.” 

Hija qalet li għalkemm kienet tgħidlu biex jieqaf huwa xorta waħda kien baqa’ jisforza lilu nnifsu fuqha. 

Fis-sentenza tagħha, il-Qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, semgħet ukoll ix-xhieda ta’ Xuereb u qalet li kien “indubbjament inveritier” meta dan qal li l-vittma kienet konxja bil-camera u li l-filmati saru bil-kunsens tagħha. 

“Mara li lanqas biss tkun trid tneħħi ħwejjiġha u turi riluttanza sħiħa meta Xuereb jibda jneżżagħha, żgur li ma kinitx se toffri spettaklu b’xejn u konsapevolment tħalli rikordju dejjiemi tal-miżerja li ġabha fiha u tal-mod kif kien jabbuża minnha biex jistrieħ sesswalment,” qalet il-Qorti li żiedet tgħid li mill-filmati jidher biċ-ċar li l-mara ltaqgħet ma’ Xuereb għaliex kienet sfurzata.

“Jirriżulta kif tort tal-insistenza tiegħu, kawża tal-ossessjoni u l-pussess li kellu fuqha, hi sfat tbati minn stress, abbandunat lil binha, fuq ix-xogħol kienet aljenata, allontanat ruħha minn ħbiebha u l-ħajja kwotidjana tagħha kemm dik fuq ix-xogħol u ma’ familtha tħarbtet, saħansitra tkissret,” kompliet tgħid il-Qorti. 

Il-Maġistrat Frendo Dimech qalet li l-filmati servew ta’ prova diretta ta’ wħud mill-okkażjonijiet ta’ stupru li kif xehdet il-vittma, kellha tiġi soġġetta għalih.

Dwar il-piena, il-Maġistrat innotat kif Xuereb għandu fedina penali mżewqa għall-aħħar fejn kien ingħata diversi opportunitajiet fil-passat però ma servew għal xejn. 

“Fil-fehma tal-Qorti, l-għemil bħal dak manifestat minn Xuereb, il-kondotta kriminuża tiegħu, juri biċ-ċar li sakemm jasal dak li l-imputat tassew jirrijabilita ruħu, postu ċertament mhux fis-soċjetà.”

“Huwa mistenni li soċjetà tiġi protetta minn għemil daqshekk perikoluż, fejn ossessjoni ta’ bniedem irrendiet mara skjava għall-eżigenzi sesswali tiegħu. Mara li kif xehdet għadha ssofri minn sfreġju psikoloġiku u emozzjonali kawża tal-għemil tiegħu.”

Il-Qorti tenniet li fid-dawl taċ-ċirkostanzi u tal-provi mressqa quddiemha, il-piena kellha tkun waħda ta’ ħabs fejn tul dan iż-żmien ta’ inkarċerazzjoni, hu mistenni li jieħu kull trattament u kura disponibbli biex jagħraf jindirizza l-impulsività tiegħu, l-aktar ma persuni li jkun intimi magħhom.

“Hekk biss nisa oħra li fuqhom tista’ taqa’ ħarstu fil-futur jiġu verament protetti minn predatur sesswali ta’ din il-kwalità,” sostniet il-Maġistrat Frendo Dimech filwaqt li kkundannatu tmien snin priġunerija. Hija poġġiet ukoll lill-ħati taħt ordni ta’ trattament għall-perjodu ta’ tliet snin.

Sport